📞 TELEFON +36-70-555-31-13  RENDELŐ: Budapest, Szent István körút 1. (Jászai Mari tér)

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

A www.physiopraxis.hu oldalt (a továbbiakban: Honlap) az Physio Praxis Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő) üzemelteti. Jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy tájékoztassa a Honlap látogatóit és felhasználóit a Szolgáltató adatkezelési gyakorlatáról, az Adatkezelő elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről, a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről, továbbá, hogy a Szolgáltató megfeleljen a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak.

Ön, mint adatkezeléssel érintett, a Szolgáltató honlapjának megtekintésével, a honlapon vagy személyesen történő esetleges regisztrációjával, az azon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével, illetve a honlap látogatásával elfogadja a személyes adatai kezelésének feltételeit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat – a Szabályzatban meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az Adatkezelő elkötelezett páciensei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguknak tiszteletben tartását. A Szolgáltató a páciens által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen Szabályzat a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamennyi igénybevevőjére kiterjed, tárgyi hatálya kiterjed a Szolgáltató által a megvalósított minden olyan folyamatra, melynek során a Szabályzatban meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. Jelen Szabályzat 2022. január 1. napján lép hatályba és visszavonásáig vagy a Szolgáltató által történő megváltoztatásáig érvényes.

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos

hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet, GDPR, a továbbiakban: Rendelet);

b) 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(Infotv.);

c) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

d) az 1997. évi CLIV. törvény egészségügyről (a továbbiakban: Eütv.);

e) 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről;

f) 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok

kezelésének egyes kérdéseiről.

Az adatkezelés alapelvei:

1. Az Adatkezelő a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – jelen Szabályzatban foglaltak szerint – kezeli. Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.

2. Tájékoztatjuk, hogy az adatok kezelése és felvétele – az adatkezelés minden szakaszában – megfelel

  a tisztességesség és törvényesség követelményének.

3. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Adatkezelő a személyes adatot csak a cél megvalósulásához

szükséges mértékben és ideig kezeli.

4. Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában biztosítja az Ön részére, hogy bármikor

megismerhesse, hogy az Adatkezelő, mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, illetve

bármikor megtilthassa – a kötelező adatkezelés kivételével – az adatkezelést.

5. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy biztosítsa az Ön

magánszférájának védelmét.

  FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

  1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől);

 2. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

4. adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

5. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

6. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 9. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

10. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

11. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

12. kezelést végző személy: az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása érdekében kezelést, tanácsadást egyéb szolgáltatást nyújtó személy – beleértve orvost, gyógytornászt, dietetikust, masszőrt.

13. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

14. egészségi állapotra vonatkozó adat: az Info tv. rendelkezései alapján – a különleges (szenzitív) adatok csoportjába tartozó személyes adat, amely e minőségére tekintettel kiemelt védelemben részesítendő;

15. egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó-hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);

16. egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a kezelést végző személy tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;

17. érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

18. gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyfürdőellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is;

19. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

20. kezelőorvos: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos, az Eütv. 3. § b) pontja szerinti kezelőorvos;

21. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs;

22. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

23. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;

24. sürgős szükség: az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne;

25. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 5 azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Cégnév: Physio Praxis Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Citibank torony. ép. 10. em. 
Telefon: +36 70 555 31 13 
E-mail: info@physiopraxis.hu 
Internet: www.physiopraxis.hu 
A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 01-09-382156 
Adószám: 29175987-2-41

   A PÁCIENS ADATAINAK FELVÉTELE, HOZZÁJÁRULÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

  A hozzánk forduló páciensek honlapunkon vagy személyesen történő bejelentkezéssel, az alábbiak szerint vehetik igénybe szolgáltatásainkat:

 1. Felveszi a kapcsolatot velünk a Honlapunkon (www.physiopraxis.hu).

 a) amennyiben egyéni gyógytornán, állapotfelmérésen, kezelésen kíván részt venni, úgy a kapcsolati mezőben az Ön nevét, email címét, opcionálisan telefonszámát és az üzenetet szükséges megadni. Amennyiben Ön nem cselekvőképes, úgy a páciens törvényes képviselőjének nevét és elérhetőségeit szükséges megadni. A sikeres kapcsolatfelvételt követően a páciens által megadott e-mail címen vagy megadott telefonszámon adunk megfelelő tájékoztatást a kezelésekről.

2. Személyesen regisztrál a kezelés helyszínén (1055 Budapest, Szent István körút 1.)

 a) egyéni órára történő regisztrálás esetén a páciensnek szükséges megadnia személyazonosító adatait (családi és utónév, leánykori név, nem, születési idő,

  telefonszám, e-mail cím, megjegyzés).

A személyesen regisztráló páciens papír alapon, a helyszínen való első megjelenése alkalmával adhatja meg hozzájárulását a személyes adatainak kezeléséhez.

A KEZELT ADATOK KÖRE

   a) a páciens személyazonosító adatai (családi és utónév, leánykori név, nem, születési idő, telefonszám, e-mail cím, megjegyzés);

b) kiskorú, illetve a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló páciens esetében a törvényes képviselő neve, elérhetősége;

c) a páciens egészségi állapotára vonatkozó adatok (milyen mozgásszervi problémái, melyek a vezető tünetei, mióta áll fenn a problémája, milyen tünetekkel jár (fájdalom/zsibbadás/érzészavar/egyéb), milyen erős a fájdalma (1-10-ig), van-e egyéb más betegsége;

d) a páciens gyógykezelési tervét megalapozó vizsgálati eredmények;

e) a gyógykezelést indokló betegség megnevezése, a kialakulásának alapjául szolgáló betegség, a

kísérőbetegségek és szövődmények, illetve egyéb, a gyógykezelést közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezése;

f) a páciensen elvégzett gyógykezelések ideje és azok eredményei;

g) a páciensnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalma;

h) a páciens önrendelkezéshez való joga alapján szükséges a gyógykezelés elvégzéséhez a páciens

beleegyezése, ezen belegyező nyilatkozat.

i) minden olyan egyéb adat és tény, amely a páciens gyógyulására befolyással lehet.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, IDŐTARTAMA

A Szolgáltató kijelenti, hogy személyes adatot kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása – belegyező nyilatkozata – alapján (GDPR 6. cikk 1) bek. a) pont) vagy jogszabályi előírás alapján kezel (GDPR 6. cikk 1) bek. c) pont). Az Érintett kifejezett hozzájárulásnak minősül, ha az Érintett a Szolgáltató internetes honlapjára való regisztrációja során bejelöli az erre vonatkozó négyzetet, valamint, ha papír alapú nyilatkozatán egyértelműen jelzi, hogy személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. A Szolgáltató valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását (lásd.: Adatkezeléssel érintettek jogai és azok érvényesítése).

Az adatkezelés célja:

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása;

b) a gyógykezelést végző (kezelést végző személy) eredményes gyógykezelési tevékenységének

elősegítése;

c) az érintett egészségi állapotának, valamint az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése;

d) a betegjogok érvényesítése;

e) egészségügyi szolgáltatások nyújtása;

f) az ügyfelek egymástól történő megkülönböztetése;

g) kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama:

A Szolgáltató az Ön által megadott személyes adatokat a hozzájárulása visszavonásáig, ennek hiányában a regisztrációtól számított 3 évig őrzi meg, továbbá, a jogszabály által megkövetelt egyéb esetekben az Adatkezelő őrzési kötelezettsége a jogszabály által előírt ideig áll fent.

TÁJÉKOZTATÁS COOKIE-K HASZNÁLATÁRÓL

A honlapon elérhető szolgáltatások egyes részeinek használatakor az Adatkezelő kisméretű, Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie-lat) telepít a számítógépére adatfeljegyzés, az Ön további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságénak növelése, az Ön számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás érdekében. Ön böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban beállíthatja, hogy a cookie-k küldését megtiltsa. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működ(het)nek tökéletesen. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütikről bővebb tájékoztatást a https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu címen olvashat.

 ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

  Kérjük, ha Ön úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

 Az érintett jogai:

 Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai tekintetében

 a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;

b) a személyes adatok helyesbítését kérje;

  c) a személyes adatok törlését kérje;

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását

bármikor visszavonhatja.

 Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a Szabályzatban megjelölt elérhetőségekre küldheti el.

  A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Szolgáltató válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Szolgáltató tájékoztatást ad a címzettekről.

a) Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontokban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. Részeletes szabályokat a Rendelet 15. cikk tartalmazza.

b) A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

 amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Szolgáltató előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek. Részletes szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

 e) Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai

rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

f) A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Szolgáltató jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Részletes szabályait a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

  e) Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

 A Szolgáltató az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz. Erre vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmaz.

f) Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben Ön nem ért egyet a Szolgáltató válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szabályzatát megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a

Szolgáltató a változást megelőző 15 nappal előbb közzéteszi Honlapján.